Podpísali sme memorandum o spolupráci s Úradom komisára pre deti

  Dňa 15. novembra 2023 sa v Sieni rektorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil seminár na tému Rodičovská dohoda III – zachovanie vzťahov po rozpade rodiny
  Podpísali sme memorandum o spolupráci s Úradom komisára pre deti

  Seminár organizoval Úrad komisára pre deti v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie detašovaného pracoviska ÚKpD v Ružomberku, ktoré má na starosti, JUDr. Markéta Gašajová, PhD (absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a doktorandka Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Katedra sociálnej práce). Pracovisko ÚKpD v Ružomberku funguje od 1. júna 2023, so sídlom na ulici A. Bernoláka 12.

  Okrem otvorenia nového pracoviska Jozef Mikloško (Komisár pre deti) a Jaroslav Demko (rektor KU v Ružomberku) podpísali memorandu o spolupráci s Katolíckou univerzitou, ktorého obsahom je prevažne prednášková činnosť, spolupráca s odborníkmi, vedecká činnosť a organizovanie spoločných podujatí.

  Nakoľko téma rodičovských konfliktov, na ktoré doplácajú hlavne deti je stále vysoko aktuálna, Úrad komisára pre deti pravidelne organizuje na túto tému rôzne konferencie, semináre a okrúhle stoly. Rodičovskú dohodu vnímame ako najefektívnejšiu formu predchádzania rodičovských konfliktov a dlhotrvajúcich súdnych konaní. Myslíme si, že rodičov je nevyhnutné smerovať k uzatváraniu rodičovských dohôd.

  Snažíme sa upozorňovať na systémové nedostatky a navrhovať prostriedky nápravy pre inštitúcie, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Práve v tejto oblasti vnímame priestor na výrazné zlepšenie zo strany súdov a úradov práce sociálnych vecí a rodiny. Koncept zisťovania názoru dieťaťa by mal byť založený na vybudovanej dôvere medzi dieťaťom a osobou realizujúcou tento úkon ak chceme reálne posúdiť, čo je v najlepšom záujme dieťaťa.

  Seminár bol organizovaný prezenčnou formou, na ktorej sa zúčastnilo cez 140 účastníkov a online formou na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Na seminári vystúpili šiesti rečníci, ktorí sú odborníci vo svojich odboroch a to: sudkyňa, advokátka, mediátori, psychologička a doktorandka na katedre soc. práce, ktorá predtým pôsobila v Centre pre deti a rodiny a venovala sa problematike zachovania vzťahov po rozpade rodiny. Ako posledná vystúpila členka Parlamentu detí a mládeže komisára pre deti, ktorá poskytla pohľad na vec z hľadiska dieťaťa. Na seminári sa zúčastnili sudcovia, prokurátori, právnici, mediátori, riaditelia a zamestnanci Centier pre deti a rodiny, riaditelia a zamestnanci odboru sociálnych vecí a rodiny, sociálni pracovníci, kolízni opatrovníci, psychológovia, školskí poradcovia, mimovládne organizácie a mnohí ďalší.