Rektora KU J. Demka ocenili pamätnou medailou Technickej univerzity vo Zvolene

    Fakulta ekológie a environmentalistiky vo Zvolene oslavuje 30 rokov svojej existencie. Ako ocenenie dlhoročnej spolupráce a ako vyjadrenie vďaky za zásluhy o rozvoj fakulty udelil rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil pamätnú medailu doc. Jaroslavovi Demkovi, rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku. Návrh na udelenie medaily podal dekan fakulty ekológie a environmentalistiky prof. Marián Schwarz.
    Rektora KU J. Demka ocenili pamätnou medailou Technickej univerzity vo Zvolene
    Z dôvodu zavedených protipandemických opatrení prof. Rudolf Kropil nemohol odovzdať pamätné medaile osobne: “Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj súčasnej Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Pri oslavách jubilea bude na adresu oslávenkyne vyslovených mnoho želaní. Chcem pripojiť aj svoje. Prajem Fakulte ekológie a environmentalistiky, aby sa aj naďalej rozvíjala v súlade s jej poslaním skvalitňovania ochrany životného prostredia, prehlbovania ekologického vedomia a ekologickej výchovy, a aby prispievala k rozvoju vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu a inováciám na Slovensku. Prajem všetkým zamestnancom fakulty, ako aj jej spolupracovníkom, mnoho zdravia, tvorivých síl, životného elánu a spokojnosť z dobre vykonanej práce. Študentom súčasným, aj budúcim, prajem úspešné štúdium a jeho ukončenie a predovšetkým uplatnenie v zamestnaní. Celej fakulte prajem výborné výsledky a akceptáciu v akademickom prostredí na Slovensku aj v zahraničí. Veľmi ma mrzí, že medaile nemôžem odovzdať osobne, avšak verím, že keď sa situácia so šírením ochorenia Covid-19 zlepší, bude možné naplánovať aj osobné stretnutie s pracovníkmi fakulty, ako aj ocenenými spolupracovníkmi.“
     
    Foto: Barbora Likavská