Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  „Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu.“
  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo

  PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

  • Absolvent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo z roku 2006 /2007.
  • Absolvent doktorandského štúdia z roku 2013/14.
  • Odborný asistent Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, sestra v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.

   

  História môjho univerzitného vzdelávania je spätá s Katolíckou univerzitou v Ružomberku. V akademickom roku 2006/2007 som ukončil bakalárske štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo a tým sa začala moja profesijná dráha naplno rozvíjať. Doktorandské štúdium na FZ KU v Ružomberku som ukončil v ak. roku 2013/14. Bez nadobudnutých vedomostí, skúseností a podpory zo strany Fakulty zdravotníctva by som dnes nemohol zastávať pozíciu odborného asistenta na Katedre ošetrovateľstva a pravdepodobne by sa moja životná cesta, aktivity a záujmy uberali iným smerom.

  Už počas bakalárskeho štúdia som mal tú možnosť vyskúšať ako „chutí“ práca sestry. Počas prvého ročníka v roku 2004 som začal pracovať v  Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, kde pracujem do dnes v pozícii sestra s pokročilou praxou.

  Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu. Klinická prax, aktivizácia v profesijnej asociácii, chuť zlepšiť systém zdravotníctva a postavenie sestier na Slovensku ma motivovali k založeniu Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek, súčasne do roku 2018 som viedol Regionálnu komoru sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry. V súčasnosti pracujem na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku ako odborný asistent, som členom Prezídia a Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, aktívne zastupujem národnú asociáciu na Generálnych zhromaždeniach Európskej federácie sestier, vediem e-časopis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, pôsobím ako odborný garant a lektor. Podporujem medzinárodnú spoluprácu, podieľam sa na organizovaní medzinárodných konferencií a spolu s kolegami prostredníctvom aktivít Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek hájime postavenie a status ošetrovateľstva na Slovensku.

  Len vzdelávanie, odhodlanie, osobná angažovanosť a chuť zapájať sa do verejných a občianskych aktivít s cieľom podporovať a rozvíjať vlastnú profesiu nás posunie k lepším zajtrajškom a k správne fungujúcemu zdravotníctvu. Tak ako to povedala F. Nightingale: „Myslím, že pocity sa zbytočne míňajú slovami, všetky by sa mali rozptýliť na činy a to na činy, ktoré prinášajú výsledky“.