Aktuálne témy prezentované na Fóre partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 2021

Dňa 8. septembra 2021 sa uskutočnilo v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Fórum je pravidelným stretnutím členov Slovenskej komisie pre UNESCO, jej sekcií a výborov, odborníkov a podporovateľov hodnôt UNESCO.

Komisia je zložená z 20 členov. Jej činnosť zastrešuje sekretariát komisie spadajúci pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Poslaním komisie je podporovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia, informácií a informatiky a za týmto účelom získavať a zapájať do spolupráce na jednotlivých projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a oddelení príslušných ministerstiev a jednotlivcov.

Fórum otvorila generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Viera Grigová. Nasledoval príhovor ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka, ktorý je zároveň aj predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO. Vo svojom vystúpení zdôraznil jedinečnú rolu, ktorú UNESCO zohráva v spoločnosti v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry, aj po 75 rokoch od svojho založenia. Vyzdvihol úsilie a koordináciu naprieč viacerými inštitúciami na Slovensku, ako aj v zahraničí, ktoré prispeli k úspešným zápisom slovenských pamiatok do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zdôraznil, že na Slovensku vnímame prítomnosť UNESCO najmä od roku 1993, keď boli na prestížny Zoznam svetového dedičstva zapísané naše prvé pamiatky. Dnes ich máme už osem. Tieto lokality treba podľa ministra vnímať nielen ako vec medzinárodnej prestíže, ale aj záväzok pristupovať k týmto lokalitám s rešpektom a úctou s cieľom ich zachovania pre budúce generácie. Vystúpenie ministra doplnili novými informáciami o činnosti UNESCO veľvyslankyňa Stálej delegácie SR pri UNESCO Anna Plassat Muríňová a jej členka Jarmila Freaud.

V prvej časti podujatia boli prezentované aktuálne témy činnosti UNESCO na Slovensku. Špeciálna pozornosť bola venovaná slovenským pamiatkam zapísaným v júli 2021 na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. S prezentáciami o medzinárodnom nominačnom projekte „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment)“, ako aj o dvoch slovenských lokalitách – Gerulate a Iži, ktoré získali certifikát UNESCO, vystúpili experti Ľubica Pinčíková z Pamiatkového úradu SR, Jaroslava Schmidtová z Múzea mesta Bratislava a Jozef Csütörtöky z Podunajského múzea v Komárne. O medzinárodnej nominácii „Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy“, v rámci ktorej bolo potvrdených na Zozname svetového dedičstva rozšírenie o päť slovenských lokalít výnimočnej prírodnej hodnoty – Vihorlat, Prales Havešová, Rožok, Udava a Stužica – Bukovské Vrchy, informovala generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP SR Katarína Butkovská. 

K aktuálnym témam odzneli prezentácie venované odporúčaniam UNESCO k otvorenej vede, otvoreným vzdelávacím zdrojom a popularizácii vedy. Členka Prezídia SAV Ľubica Lacinová prezentovala cenu UNESCO – L´Oreal pre ženy vo vede. Ide o talentový program na Slovensku, ktorý organizuje spoločnosť L’Oréal spolu s partnermi SOVVA, SAV a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Program pokračoval prezentáciou venovanou všeobecným možnostiam spolupráce pre obce a mestá, najmä učiacim sa mestám, ktorú doplnil konkrétny realizovaný príklad „Kreatívne mesto mediálneho umenia UNESCO Košice“. Nasledovali prezentácie o vzdelávaní, práci s mládežou a o aktivitách pridružených stredných škôl UNESCO a katedier UNESCO na vysokých školách. Ďalšie prezentácie boli venované ochrane hmotného a nehmotného svetového kultúrneho dedičstva a novému Geoparku Malé Karpaty. Jedna z prezentácií bola venovaná pripravovanému návrhu manažmentu krajiny v ochrannom pásme lokality UNESCO Vlkolínec, ktorú pripravili Eva Pauditšová z Ústavu manažmentu STU v Bratislave a Mária Kozová z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Na tohoročnom podujatí Fóra sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov. Organizátori Fóra sa na záver poďakovali všetkým prítomným za ich účasť a hodnotné prezentácie, ktorými predstavili svoju činnosť a aktivity spojené s UNESCO.

Mária Kozová